ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|| ಎಂ.ನಾಗೇಶಾಚಾರ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಭಾರತೀಯ ನಾಟಕಗಳು