ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಊರ್ವಶಿ