ಸಾಕ್ಷಿ


ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವೇದಿಕೆ

  ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಿ.  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ