ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಪ್ರಭೇದ:  ವಿಮರ್ಷೆ
ತಾಳೀಕೋಟೆ
ಶ್ರೀ|| ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್‍
ತಾಳೀಕೋಟೆ(ನಾಟಕ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ
ತಾಳೀಕೋಟೆ
ಶ್ರೀ|| ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೆಶಯ್ಯಂಗಾರ್‍)
ನಾಟ್ಯ ವಿಮರ್ಶಾ ತತ್ವ
ರಂಗಭೂಮಿ
ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ
ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
ಬಿ.ಎ.ನಾಟಕ
ಅಶ್ವತ್ಥಾರ್ಮ
ಎ.ಎಸ್‍. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ
ಅಶ್ವತ್ಧಾರ್ಮ
ತ. ಸು. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
ಪತಿ ವಶೀಕರಣ
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಸಂಸಾರ ನೌಕ
ಶ್ರೀ||ಅ.ನ.ಕೃಷ್ಣರಾಯರು
ವಿಮರ್ಶೆ
ಸಂಪಾದಕರು