ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಪ್ರಭೇದ:  ನಾಟಕ ಕಥೆ
ಅಹಲ್ಯಾ
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
ನಾಗಾನಂದ
ಶ್ರೀ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಿಂಹ
ಸಂಪಾದಕರು
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು
ಸಂಪಾದಕರು
ಸಿಂಹ
ಸಂಪಾದಕರು
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ(ಮುನ್ನುಡಿ)
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಶ್ರೀ| ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ
ಸಂಪಾದಕ
ಆಧುನಿಕ ನಾಟ್ಯ
ಆರ್‍.ವಿ.ಜಾಗೀರದಾರ್‍
ನಾಟಕಗಳು
ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು
ಶರಣು
ಶ್ರೀ.ದಾ.ತ.ರಾಜಮನಿ ಹುನಗುಂದ
ಆಚಾತುರ್ಯ
ಕೈವಾರ್‍, ರಾಜಾರಾವ್‍
ಪುಣ್ಯಪರ್ವ
ಹ.ಸೂ.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಮಯುರ
ದೇವುಡು
ಮಯೂರ
ದೇವುಡು
ಮಯೂರ
ದೇವುಡು
ಸತೀ ಸಂಯುಕ್ತೆ
ಕೆ.ಭೀಮರಾಯರು
ಸತೀ ಸಂಯುಕ್ತೆ
ಕೆ.ಭೀಮರಾಯರು
ಸತೀ ಸಂಯುಕ್ತೆ
ಕೆ.ಭೀಮರಾಯರು
ಹೂವಿನ ಆಸೆ
ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ಹೂವಿನ ಆಸೆ
ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ಹೂವಿನ ಆಸೆ
ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ದಾಳಂಬಿ
ಹ.ಸೂ.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಮಾಂಗಲ್ಯ
ಚಿ.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ
ಮಾಂಗಲ್ಯ
ಚಿ.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ
ಕೃತಕರ್ಮ
ಯಶೋದ ಕಿಶೋರ
ಕೃತಕರ್ಮ
ಯಶೋದ ಕಿಶೋರ